Protocol uitloop afstuderen Protocol uitloop research projecten

Dit protocol beschrijft de handelwijze in het geval de geplande einddatum van een research project niet gehaald wordt, of verlenging/aanvulling van het project noodzakelijk is.

Dit protocol treedt in werking op 1 september 2019. Studenten die op dat moment al bezig zijn met een research project en menen benadeeld te zijn door de wijzigingen kunnen zich beroepen op een eerdere versie van dit protocol.

 1. Er wordt strikt vastgehouden aan de (voor aanvang van het project) in het ‘application form’ of in OSIRIS-zaak vastgelegde einddatum. De einddatum is de datum waarop uiterlijk de beoordeling wordt vastgesteld. De einddatum is gebaseerd op voltijdsstudie. Als op de einddatum redelijkerwijs een beoordeling mogelijk is, dan wordt deze ook uitgevoerd en de uitslag vastgelegd.
 2. Als op de einddatum een onvoldoende beoordeling wordt vastgesteld en
  - de student recht heeft op een aanvullende toets 1 ,
  - dan wel er naar de mening van de eerste examinator een gegronde reden is om te verlengen,
  dan ontvangt de student de uitslag AANV en kan de looptijd van (dat deel van) het project eenmalig met maximaal 1/3 van de nominale looptijd worden verlengd. NB Uitloop vanwege bijvoorbeeld het afronden van een op stapel staande publicatie is geen gegronde reden. Projecten die een numerieke beoordeling krijgen kunnen na verlenging met maximaal een 8 worden beoordeeld. Als een research project uit twee delen bestaat en het eerste deel wordt verlengd, schuiven de begin- en einddatum van het tweede deel overeenkomstig op.
 3. Als er op de einddatum een onvoldoende beoordeling wordt vastgesteld en de student geen recht heeft op een aanvullende toets en er verder geen gegronde reden voor verlenging is, dan wordt het project niet verlengd en kan de student het onderdeel alleen afronden door het starten van een nieuw project.
 4. Als de einddatum niet gehaald kan worden vanwege overmacht dan kan, op verzoek van de student, door de examencommissie, indien nodig na een gesprek met en advies van de studieadviseur, de looptijd van (dat deel van) het project worden verlengd met maximaal 1/3 van de nominale looptijd. Een dergelijke verlenging kan twee keer worden verleend, daarna beslist de examencommissie over de mogelijke voortzetting van het project. Bij toepassing van deze hardheidsclausule wordt de maximum termijn van drie jaar voor het behalen van een cumlaude-judicium niet strikt gehanteerd, maar hanteert de examencommissie een naar omstandigheden redelijke termijn. De nieuwe einddatum moet in redelijke verhouding staan met de opgelopen vertraging en zo snel mogelijk na de vertraging worden vastgesteld. Na goedkeuring van de examencommissie dient de examencommissie de nieuwe einddatum door te geven aan het studiepunt.
 5. Meningsverschillen worden voorgelegd aan de programmaleider. Als geen overeenstemming kan worden bereikt dan besluit de examencommissie, naar de geest van dit protocol.
 6. Deze regeling wordt door de Graduate School of Natural Sciences bekend gemaakt op de studentenwebsite en opgenomen in de Onderwijs- en ExamenRegeling (OER).

1 Zoals bepaald in de OER, art.5.5. Dit houdt tenminste in dat de student aan al zijn inspanningsverplichtingen heeft voldaan.