Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De OER 17-18 beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. De hoofdtekst van de OER kent ook een Engelse versie: Education and Examination Regulations 17-18 (EER) en de bijlage.

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. 

(De link naar de OER van vorig jaar: OER 16-17, en de Engelse versie van 16-17: Education and Examination Regulations (EER). 

Examencommissie UGS

De examencommissie van de Undergraduate School van de faculteit Bètawetenschappen bestaat uit een centrale examencommissie en zes uitvoerende kamers. Deze kamers voeren voor de betreffende opleidingen het examenbeleid uit binnen de kaders die worden gesteld door de centrale examencommissie. De voorzitters van de kamers vormen de centrale examencommissie van de School. De centrale examencommissie functioneert als een kaderstellend en als een controlerend orgaan. Zij bepaalt het examenbeleid en stelt de kaders vast in de vorm van regelingen en procedures. De leden van de examencommissie zijn deskundig op het terrein van de opleiding(en) en zijn stafleden die betrokken zijn bij het verzorgen van het onderwijs.

Leden van de centrale examencommissie UGS

Dr. R.S.W. (Roderik) van de Wal (Voorzitter Examencommissie UGS)
Dr. A.H. (Anneke) van Houwelingen (Lid, voorzitter kamer Farmacie)
Prof. dr. mr. H. (Henry) Prakken (Lid, voorzitter kamer Informatica en Informatiekunde)
Dr. C.H. (Carleen) Tijm-Reijmer (Lid, voorzitter kamer Natuur- en Sterrenkunde)
Dr. C.R. (Celia) Berkers (Lid, voorzitter kamer Scheikunde)
Dr. S.A. (Steven) Wepster (Lid, voorzitter kamer Wiskunde en Wiskunde & Toepassingen)
Dr. J.A. (Jan Andries) Post (Lid, voorzitter kamer Biologie)
Prof. dr. K.A.H. (Ton) van Leeuwen (Extern lid)
Mr. S. (Sascha) van der Veen (Ambtelijk secretaris)

Taken en bevoegdheden van de Examencommissie

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn ontleend aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De examencommissie stelt zelf regels vast over de nadere uitvoering van deze taken en bevoegdheden. Deze regels zijn beschreven in het Reglement Examencommissie Undergraduate School.

Taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn onder andere:

 • Toezien houden op correcte naleving van het Onderwijs- en Examenreglement (OER);
 • Borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
 • Bewaken van de kwaliteit van de opleidingen;
 • Aanwijzen van examinatoren;
 • Goedkeuren van het examenprogramma van een student;
 • Toekennen van vrijstellingen;
 • Goedkeuren van onderwijsonderdelen zoals keuzeonderwijs, aanpassingen van het programma, volgen van onderwijs buiten de UU of extra ECs;
 • Toekennen van extra herkansingen;
 • Vaststellen van examenuitslagen van individuele studenten;
 • Toekennen van het judicium Cum Laude
 • Afgeven van getuigschriften.

Contactinformatie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is  de kamer van jouw opleiding:

Kamer Natuur- en sterrenkunde

De kamer Natuur- en Sterrenkunde is onderdeel van de Examencommissie UGS.

Samenstelling:

 • Dr. C.H.M. (Carleen) Tijm-Reijmer (voorzitter)
 • Dr. D. (Dirk) Schüricht
 • Prof. dr. T. (Thomas) Peitzmann
 • Prof. dr. H.C. (Hans) Gerritsen
 • P.G.P. (Pauline) Wilmes (ambtelijk secretaris)​

De kamer Natuur- en Sterrenkunde beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen voor het studieprogramma van studenten. Wil je daartoe een verzoek richten aan de kamer Natuur- en Sterrenkunde? Vul dan het aanvraagformulier kamer in. The english application form can be found here.

Wil je een verzoek indienen voor een individuele herkansing? Vul dan het aanvraagformulier hertentamen in.

Je kunt je verzoek richten aan de ambtelijk secretaris van de Kamer Natuurkunde- en Sterrenkunde: p.wilmes@uu.nl

Preadvies en Bindend Studieadvies

Preadvies
In het jaar van je eerste inschrijving bij de opleiding, ontvang je uiterlijk eind januari een preadvies. Het preadvies geeft een indicatie over je studievoortgang. Het advies kan luiden “postief”, “waarschuwing” of “negatief”. Bij een negatief advies wordt geadviseerd om te stoppen met de studie. Dit advies is niet bindend.

Bindend studieadvies
Aan het eind van je eerste bachelorjaar bij je opleiding, krijg je een bindend studieadvies(BSA). Dit geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de opleidingsdirecteur, op grond van het aantal studiepunten dat je in het huidige studiejaar hebt gehaald. Je kunt in een collegejaar je 60 EC (of meer) behalen. Als je aan het einde van je eerste studiejaar minimaal 45 EC hebt behaald, ontvang je een brief met een positief bindend studieadvies. Behaal je in deze periode minder dan 45 EC, dan ontvang je een negatief bindend studieadvies. Je mag in dat geval de komende 4 jaar niet doorgaan met je opleiding.
Als er persoonlijke omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op je BSA, meld dat dan zo snel mogelijk bij de studieadviseur.

Let op 1: Als je voor 31 augustus 2018 60 EC hebt behaald m.b.v. vakken die behaald zijn vóór 2017-2018 (d.m.v. vrijstellingen of profileringsvakken die in je huidige bachelorprogramma passen), dan krijg je ook een positief bindend studieadvies.
Let op 2: Als je vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, krijg je geen bindend negatief studieadvies. 

Zie ook artikel 7.4 van het Onderwijs- en Examenregelement (OER).

UU-cijfers in het buitenland: Grading tables
Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

 • een tabel voor bachelorcursussen en
 • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Grading Table bachelorcursussen (september 2014 – augustus 2017)
Cijfer

Percentage

6,0

20,89%

6,5

18,08%

7,0

20,71%

7,5

18,01%

8,0

12,67%

8,5

6,15%

9,0

2,56%

9,5

0,72%

10,0

0,21%

Grading Table mastercursussen (september 2014 – augustus 2017)
Cijfer

Percentage

6,0

9,38%

6,5

10,69%

7,0

19,38%

7,5

22,46%

8,0

22,30%

8,5

10,17%

9,0

4,54%

9,5

0,82%

10,0

0,33%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Bij alle studenten die na september 2007 met hun bachelor of master zijn begonnen en die voor 1 september 2017 afstuderen, staat het afsluitende (final) GPA verplicht op het International Diploma Supplement bij je diploma. Het GPA wordt bepaald door het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten. Het GPA wordt uitgedrukt in gradepoints met 2 decimalen op een glijdende schaal volgens deze tabel

Berekening GPA

Het GPA van bachelorsstudenten wordt iets anders berekend dan het GPA van masterstudenten. Bij een bachelor worden de resultaten uit het eerste jaar niet meegerekend.

Fraude en plagiaat

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Klachten, bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

Privacywetgeving

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de disclaimer van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Studentenstatuut

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut 2016-2017 (pdf). De bijlagen die hier bij horen vind je op de centrale pagina Onderwijsregelingen.