Overal binnen de UU denken studenten en medewerkers mee over onderwijszaken. Wil jij dat ook? Word dan lid van een van onze medezeggenschapsorganen. Je doet op deze manier ervaring op met het meedenken over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Ook voor later op je cv kan het ontzettend nuttig zijn als je bestuurs- of commissie-ervaring hebt. 

Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen:

 • Opleidingscommissie (OC)
  In de opleidingscommissie houd je je bezig met de kwaliteit van het onderwijs.
 • Faculteitsraad
  De faculteitsraad overlegt met het faculteitsbestuur over het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. 
 • De Board van onderwijsdirecteuren
  De Board van Onderwijsdirecteuren overlegt over onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. 
 • De Universiteitsraad 
  In de U-raad overleg je met het college van bestuur van de UU over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. 

Regelingen omtrent Bestuursbeurzen voor Bètawetenschappen

MEER INFORMATIE

Iedere opleiding heeft een eigen opleidingscommissie. Kijk bij je eigen opleiding onder Naast je studie > Inspraak en medezeggenschap wie er bij jou in de OC zitten.

Faculteitsraad Bètawetenschappen

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor studenten, docenten en andere medewerkers van de faculteit. De Faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over een groot aantal zaken binnen de faculteit, waaronder het onderwijs. In raadsvergaderingen worden belangrijke besluiten genomen die van invloed zijn op de gang van zaken binnen de hele faculteit. 
Als student kun je je kandidaat stellen voor een van de zeven studentzetels in de raad. De verkiezingen hiervoor vinden elk jaar in mei plaats.

Leden van de Faculteitsraad

Personeelsleden van de raad worden gekozen voor een periode van twee jaar, studentleden voor een jaar.

Contact

Neem contact op met het studentlid in de raad van je opleiding voor informatie over de Faculteitsraad, of over de jaarlijkse verkiezingen van studentleden in mei.

Regelingen omtrent Bestuursbeurzen voor Bètawetenschappen

Studentlid van het Faculteitsbestuur

Als studentlid houd je de voor studenten belangrijke zaken binnen de faculteit in het oog en onderhoud je, namens de Faculteit Bètawetenschappen, het contact met studieverenigingen en studentenorganisaties binnen Utrecht.

Ties Bakker is op dit moment het studentlid binnen het faculteitsbestuur. 

Het faculteitsbestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Decaan
 • Vicedecaan onderwijs
 • Vicedecaan onderzoek
 • Directeur
 • Studentlid

Taken en verantwoordelijkheden

Als studentbestuurslid wordt van je verwacht dat:

 • Je aanwezig bent bij de wekelijkse bestuursvergaderingen en een bijdrage levert aan discussies over beleidvorming en alle  overige zaken die spelen binnen de faculteit. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar die zaken die de studenten en het onderwijs binnen de Faculteit aangaan;
 • Je lid wordt van de BoS-UGS. Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden daar de ontwikkelingen en lopende zaken op het gebied van het onderwijs door de onderwijsdirecteuren van de opleidingen besproken;
 • Je een brug vormt tussen het faculteitsbestuur, de faculteitsraad en studentenorganisaties.

Zittingsperiode

Het studentbestuurslidmaatschap is een betaalde functie. Het is een waardevolle ervaring en een goede toevoeging aan je cv. Het kost je ongeveer 16 uur per week, vooral in de vorm van vergaderingen. De zittingsperiode voor het studentbestuurslid is één jaar en start op 1 september.

Contact

Geïnteresseerd in deze functie? Mail je cv naar het zittende student-bestuurslid van de faculteit. 

Financiële steun

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je recht op financiële steun van de Faculteit Bètawetenschappen, in de vorm van een bestuursbeurs.

Regelingen omtrent Bestuursbeurzen voor Bètawetenschappen

Studentleden in bestuurlijke organen en departementale commissies

De Faculteit Bètawetenschappen bestaat uit zes departementen (Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica & Informatiekunde, Wiskunde en Farmaceutische Wetenschappen), elk met een eigen departementsbestuur en Opleidings Advies Commissie (OAC). In het bestuur van de faculteit heeft een student zitting, elke OAC heeft meerdere studentleden.

Wil je een bijdrage leveren aan het beleid binnen jouw departement? Neem contact op met je  studievereniging!

Financiële steun

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je recht op financiële steun van de  Faculteit Bètawetenschappen, in de vorm van een bestuursbeurs.

Regelingen omtrent Bestuursbeurzen voor Bètawetenschappen

De Universiteitsraad overlegt met het college van bestuur van de UU over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

Studentenorganisaties

 • Vidius: ondersteunt alle studenten die actief zijn in de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht
 • LSVB (Landelijke Studenten Vakbond): federatie van 23 studentenvakbonden
 • ISO (Interstedelijk Studenten Overleg): grootste landelijke studentenbond van Nederland

Beurs voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.