Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De OER beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. De UGS hanteert een OER met eigen hoofdtekst.

Onderwijs- en Examenregelingen UGS 2020-2021:
Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen 2020-2021 (OER) met bijlage (Engelse versie binnenkort beschikbaar).

Onderwijs- en Examenregelingen UGS van voorgaande jaren:

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen.

De examencommissie van de Undergraduate School van de faculteit Bètawetenschappen bestaat uit een centrale examencommissie en zes uitvoerende kamers. Deze kamers voeren voor de betreffende opleidingen het examenbeleid uit binnen de kaders die worden gesteld door de centrale examencommissie. De voorzitters van de kamers vormen de centrale examencommissie van de School. De centrale examencommissie functioneert als een kaderstellend en als een controlerend orgaan. Zij bepaalt het examenbeleid en stelt de kaders vast in de vorm van regelingen en procedures. De leden van de examencommissie zijn deskundig op het terrein van de opleiding(en) en zijn stafleden die betrokken zijn bij het verzorgen van het onderwijs.

Leden van de centrale examencommissie UGS

Prof. dr. H.C. (Hans) Gerritsen (Voorzitter Examencommissie UGS)
Dr. A.H. (Anneke) van Houwelingen (Lid, voorzitter kamer Farmacie)
Prof. dr. mr. H. (Henry) Prakken (Lid, voorzitter kamer Informatica en Informatiekunde)
Dr. C.H. (Carleen) Tijm-Reijmer (Lid, voorzitter kamer Natuur- en Sterrenkunde)
Prof. dr. C.R. (Celia) Berkers (Lid, voorzitter kamer Scheikunde)
Dr. S.A. (Steven) Wepster (Lid, voorzitter kamer Wiskunde en Wiskunde & Toepassingen)
Dr. J.A. (Jan Andries) Post (Lid, voorzitter kamer Biologie)
Prof. dr. K.A.H. (Ton) van Leeuwen (Extern lid)
F. (Frederique) Pruijn MSc (Ambtelijk secretaris)

Taken en bevoegdheden van de Examencommissie

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn ontleend aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De examencommissie stelt zelf regels vast over de nadere uitvoering van deze taken en bevoegdheden. Deze regels zijn beschreven in het Reglement Examencommissie Undergraduate School, ook beschikbaar in het Engels.

Taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn onder andere:

 • Toezien houden op correcte naleving van het Onderwijs- en Examenreglement (OER);
 • Borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
 • Bewaken van de kwaliteit van de opleidingen;
 • Aanwijzen van examinatoren;
 • Goedkeuren van het examenprogramma van een student;
 • Toekennen van vrijstellingen;
 • Goedkeuren van onderwijsonderdelen zoals keuzeonderwijs, aanpassingen van het programma, volgen van onderwijs buiten de UU of extra ECs;
 • Toekennen van extra herkansingen;
 • Vaststellen van examenuitslagen van individuele studenten;
 • Toekennen van het judicium Cum Laude
 • Afgeven van getuigschriften.

Contactinformatie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is  de kamer van jouw opleiding:

De kamer Informatica en Informatiekunde is onderdeel van de Examencommissie UGS.

Samenstelling:

 • Hendrik Prakken, voorzitter
 • Dirk Thierens
 • Peter van Kranenburg
 • Anneke Bonsma, ambtelijk secretaris

De kamer Informatica en Informatiekunde beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen voor het studieprogramma van studenten. Wil je daartoe een verzoek richten aan de kamer?

Vul dan het aanvraagformulier Kamer Informatica/Informatiekunde in. Je kunt je verzoek richten aan de ambtelijk secretaris van de kamer Informatica en Informatiekunde: Examencommissie.inf@uu.nl

Preadvies en Bindend Studieadvies

Preadvies

In het jaar van je eerste inschrijving bij de opleiding, ontvang je uiterlijk eind januari een preadvies. Het preadvies geeft een indicatie over je studievoortgang. Het advies kan luiden “positief”, “waarschuwing” of “negatief”. Bij een negatief advies wordt geadviseerd om te stoppen met de studie. Dit advies is niet bindend.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van je eerste bachelorjaar ontvang je bij je opleiding, een bindend studieadvies (BSA). Dit geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de opleidingsdirecteur, op grond van het aantal studiepunten dat je in dat studiejaar hebt gehaald. Zie artikel 7.4 van de OER 2019-2020.

In verband met het coronaviorus geldt in 2019-2020 de volgende aangepaste regeling

Het volgende onderscheid wordt gemaakt:

1. Positief BSA:
45 EC of meer aan het eind van het studiejaar.

2. Negatief BSA:
7,5 EC of minder in het eerste semester (inclusief de herkansingen van semester 1) en minder dan 45 EC aan het eind van het studiejaar. Je hebt de mogelijkheid om bijzondere persoonlijke omstandigheden (anders dan de Corona crisis) mee te laten wegen bij het uitbrengen van het BSA. Zie hieronder bij  “Bijzondere omstandigheden”.

3. Aangehouden BSA:
15 EC of meer in het eerste semester (inclusief de herkansingen van semester 1), maar minder dan 45 EC aan het eind van het studiejaar 2019-2020. Je krijgt alsnog een positief studieadvies als je aan het eind van het volgende studiejaar 2020-2021 tenminste 60 EC hebt gehaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken. Zie de bijlage van de OER 2020-2021 voor een opsomming van jouw eerstejaarsvakken.

Let op: EC’s van verworven vrijstellingen tellen niet mee voor het BSA.

Bijzondere omstandigheden

Ik heb 7,5 EC of minder gehaald aan het einde van het eerste semester in 2019-2020 en heb bijzondere omstandigheden.

Dat kan wanneer je in het eerste (en tweede) semester van 2019-2020 door bijzondere omstandigheden (bv ziekte, zwangerschap, handicap en chronische ziekte etc) niet in staat was om meer dan 7,5 studiepunten te halen. Je valt dan onder de oude regel zoals deze beschreven staat in de OER 2019-2020, artikel 7.4.9 en 7.4.10. Maak zo snel mogelijk een afspraak met je studieadviseur als je dat nog niet gedaan hebt.

Ik heb eerder al een aangehouden BSA ontvangen

Er is geen generieke maatregel vastgesteld voor de studenten die in 2019-2020 een aangehouden advies hebben en in dat jaar dus 45 nieuwe studiepunten moeten halen. Dat betekent dat er maatwerk geleverd zal moeten worden voor deze groep. De groep die wel 45 studiepunten haalt in 2019-2020, krijgt sowieso een positief advies. Van degenen die geen 45 studiepunten halen, zal bezien moeten worden of het niet behalen van de 45 studiepunten veroorzaakt is door bijzondere omstandigheden. Daarbij zijn drie opties als uitkomst denkbaar:

1. Er speelden in het eerste semester geen bijzondere omstandigheden en de student heeft toen een zodanig laag aantal studiepunten gehaald, dat het behalen van 45 studiepunten sowieso onmogelijk is. In dat geval krijgt de student een negatief studieadvies.

2. De student kan aantonen dat het niet behalen van de 45 studiepunten wel te maken heeft met bijzondere omstandigheden en/of de Corona-maatregelen; aan de hand van de studieresultaten in jaar 1 en 2 kan echter wel de conclusie getrokken worden dat de student ‘geschikt is voor de studie’ (conform het wettelijk doel van het BSA: het selecteren van de geschikte studenten): de student krijgt een positief studieadvies.

3. Optie 1 en 2 spelen niet: in dat geval kan wederom een aangehouden advies gegeven worden.

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

 • een tabel voor bachelorcursussen en
 • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

19,46%

6,5

17,83%

7,0

20,66%

7,5

18,46%

8,0

13,34%

8,5

6,59%

9,0

2,69%

9,5

0,75%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,98%

6,5

10,56%

7,0

18,55%

7,5

22,28%

8,0

22,08%

8,5

11,45%

9,0

4,78%

9,5

0,98%

10,0

0,34%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Bij alle studenten die na september 2007 met hun bachelor of master zijn begonnen en die voor 1 september 2017 afstuderen, stond het afsluitende (final) GPA verplicht op het International Diploma Supplement bij je diploma. Het GPA werd bepaald door het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten. Het GPA werd uitgedrukt in gradepoints met 2 decimalen op een glijdende schaal volgens deze tabel

Berekening GPA

Het GPA van bachelorsstudenten werd iets anders berekend dan het GPA van masterstudenten. Bij een bachelor werden de resultaten uit het eerste jaar niet meegerekend.

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.