INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP

In elke laag van de organisatie van de Faculteit Bètawetenschappen en de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid en adviseren ze de verschillende bestuurlijke organen. Een goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor het goed functioneren van de universiteit. 

Inspraak

Jouw mening is belangrijk! Constructieve en kritische feedback van studenten motiveert de kwaliteit van de opleidingen en onderwijsvoorzieningen te verbeteren. Je kunt op verschillende manieren je mening geven over het onderwijs, de onderwijsvoorzieningen en studie-gerelateerde zaken:

 • Via cursusevaluaties (Caracal) kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen;
 • De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) geeft je de gelegenheid je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht;
 • Ga naar jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen en leg je suggestie voor verbetering voor.

Medezeggenschap

Wil je jouw invloed uitoefenen door mee te praten en mee te beslissen over zaken die het onderwijs aangaan van de Faculteit Bètawetenschappen? Dat kan! Op verschillende lagen binnen de faculteit kun je jouw mening geven over de kwaliteit van het onderwijs. Heb je interesse? Meld je dan aan als lid van één van de volgende besturen of commissies:

STUDENTEN OvERLEG DEPARTEMENT INFORMATICA

Wat is het Studenten Overleg Departement Informatica (SODI)

Het Studenten Overleg Departement Informatica (SODI) is een studentenoverlegorgaan voor Informatica- en Informatiekunde studenten. Het SODI organiseert bijeenkomsten waar studenten terecht kunnen omtrent problemen, klachten, vragen, tips en advies. Zij proberen voornamelijk de informele brug tussen studenten en docenten te vormen. Meer informatie over het SODI is hier te vinden.

Wie zitten er in het SODI.

Het bestuur van het SODI is een afspiegeling van de verschillende overlegorganen die zich binnen het departement Informatica bevinden. Dit zijn het studentbestuurslid (departement Informatica), de commissarissen Onderwijs van A-Eskwadraat en Sticky, het faculteitraadslid (Bètawetenschappen), OAC-leden en een ODC-lid. Ons huidige team is hier te vinden.

Contact

Het SODI kan op verschillende manieren worden bereikt. Dit kan via onze website, via info@sodi.nl of via Facebook.

OPLEIDINGSCOMMISSIE UNDERGRADUATE SCHOOL

Opleidingscommissie Undergraduate School (Bacheloropleidingen)

De Faculteit Bètawetenschappen heeft een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld waarin de opleidingscommissie een centrale rol speelt.

Taken en verantwoordelijkheden

De opleidingscommissie van de Undergraduate School (OC-UGS) van de Faculteit Bètawetenschappen is het wettelijk medezeggenschapsorgaan op het gebied van het bacheloronderwijs binnen de faculteit met de volgende taken:

 • advisering (gevraagd en ongevraagd) van het departementsbestuur in casu de onderwijsdirecteur over alle zaken die het onderwijs betreffen,
 • advisering over de Onderwijs en Examenregeling (OER) betreffende de inrichting van het onderwijs,
 • evaluatie en monitoring van het onderwijsprogramma (kwaliteitsbewaking). 

De OC-UGS onderzoekt de kwaliteit van het curriculum en de docenten periodiek. De OC-UGS evalueert cursussen meerdere keren per studiejaar en de opleidingen eenmaal aan het eind van het jaar. Na elke evaluatie brengt de OC-UGS een advies uit aan de Board of Studies van de Undergraduate School over te nemen maatregelen ter verbetering van het onderwijs.

De OC-UGS bestaat voor de helft uit studentleden en voor de helft uit docentleden. De leden worden benoemd door de decaan van de faculteit en zijn afkomstig uit de onderwijsadviescommissies van de opleidingen. Elke bacheloropleiding heeft een eigen opleidingsadviescommissie (OAC). Voor vragen en klachten betreffende het onderwijs kun je altijd terecht bij de leden van deze commissie. Zelf kun je een rol spelen in deze commissie door je als kandidaat aan te melden. Als je meer informatie wilt hebben over de werkwijze en werkzaamheden van de OAC of als je je kandidaat wilt stellen voor deze commissie, neem dan contact op met jouw student-lid in de OC-UGS (zie hiervoor de onderstaande actuele ledenlijst van de OC-UGS).

Leden van de OC-UGS 2017 -2018

Voorzitter en Secretaris

Docentleden

Studentleden

Voorzitter: Leo Jenneskens

Martijn van Zanten (Biologie)

Lucia Jonckers Nieboer (Biologie)

 

Frits Flesch (Farmaceutische Wetenschappen)

Lisa Liang (Farmaceutische Wetenschappen, vice voorzitter)

Secretaris: Eveline Keg

Jacco Bikker (Informatica)

Jip Wijnia (Informatica)

 

Jan Martijn van der Werf (Informatiekunde)

Emiel van Rijn (Informatiekunde)

 

Aarnout van Delden (Natuur- en Sterrenkunde)

Nils Warsen (Natuur- en Sterrenkunde)

 

Stefan Rüdiger (Scheikunde)

Jolijn Govers (Scheikunde)

 

Frits Beukers (Wiskunde)

Maud Nabben (Wiskunde)

FACULTEITSRAAD BÈTAWETENSCHAPPEN

Faculteitsraad Bètawetenschappen

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor studenten, wetenschappelijk en ondersteunend personeel van de Faculteit Bètawetenschappen. De Faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over een groot aantal zaken binnen de faculteit waaronder, maar niet alleen, het onderwijs. In raadsvergaderingen worden belangrijke besluiten genomen die van invloed zijn op de gang van zaken binnen de hele faculteit.  Als student kun je je kandidaat stellen voor een van de zeven studentzetels in de raad. De verkiezingen hiervoor vinden elk jaar, in mei, plaats.

Leden van de Faculteitsraad 2017 - 2018

Departement of Domein

Personeel

Studenten

Faculteit

Pieter van Dorp van Vliet

Eline Giraud

Biologie

Mike Boxem

Leonie Kooloos

Farmaceutische Wetenschappen

Herre Talsma

Joanneke Overbeek

Informatica & Informatiekunde

Nina Rosa

Rogier Simons

Natuur- en Sterrenkunde

Gerhard Blab

Stijn van Aartsen

Scheikunde

Kees van Walree

Angela Melcherts

Wiskunde & Wiskunde en toepassingen

Michiel Doorman

Eva van Ammers

Personeelsleden van de raad worden gekozen voor een periode van twee jaar, student leden voor een jaar.

Contact

Neem voor informatie over de Faculteitsraad, of over de jaarlijkse verkiezingen van studentleden in mei, contact op met het studentlid in de raad, Jochem Wijten (J.H.J.Wijten@students.uu.nl).

STUDENTLID FACULTEITSBESTUUR

Studentlid van het Faculteitsbestuur

Maartje Koppelman is op dit moment het studentlid binnen het faculteitsbestuur. Het studentlid houdt de voor studenten belangrijke zaken binnen de faculteit in het oog. Hij/zij beheert de portefeuilles community building, internationalisatie en alumni beleid, en onderhoudt namens de Faculteit Bètawetenschappen het contact met studieverenigingen en studentenorganisaties binnen Utrecht.

Taken en verantwoordelijkheden

Het bestuur van de faculteit bestaat uit de decaan, vicedecaan onderwijs, vicedecaan onderzoek, de faculteitsdirecteur en een studentlid. Naast de taken binnen het bestuur bevordert en ondersteunt het studentlid de deelname van studenten in mede-bestuursorganen zoals de Faculteitsraad en de Board of Studies van de Undergraduate school (BoS-UGS). Daarnaast ondersteunt hij/zij studenteninitiatieven zoals studieverenigingen en activiteitencommissies. Door studenten uit te nodigen voor bijeenkomsten en trainingen zorgt het student bestuurslid ervoor dat studenten deze taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Van  het studentbestuurslid die de vertegenwoordiger is van alle studenten van de Faculteit Bètawetenschappen, wordt verwacht dat:

 • Hij/ zij aanwezig is bij de wekelijkse bestuursvergaderingen en een bijdrage levert aan discussies over beleidvorming en  alle  overige zaken die spelen binnen de faculteit. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar die zaken die de studenten en het onderwijs binnen de Faculteit aangaan.
 • Lidmaatschap van de BoS-UGS. Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden daar de ontwikkelingen en lopende zaken op het gebied van het onderwijs door de onderwijsdirecteuren van de opleidingen besproken.
 • Hij/zij een brug vormt tussen het faculteitsbestuur, de faculteitsraad, studentenorganisaties en het studentenoverleg.

Zittingsperiode

Het student bestuurslidmaatschap is een betaalde functie. Het is een waardevolle ervaring en een goede toevoeging aan je CV. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 16 uur per week, hoofdzakelijk in de vorm van vergaderingen. De zittingsperiode voor het studentbestuurslid is één jaar en start op 1 januari.

Contact

Geïnteresseerd in deze functie? Mail je CV naar het zittende student bestuurslid van de faculteit. Belangstellenden worden elk jaar uitgenodigd voor half november. 

Regeling voor studentenleden bestuurs- en medezeggenschapsorganen binnen de Faculteit Bètawetenschappen

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je recht op financiële steun van de  Faculteit Bètawetenschappen, in de vorm van een bestuursbeurs. Download de pdf met de bedragen van 2017-2018 en het declaratieformulier  voor de bestuursbeurzen.  

STUDENTLEDEN IN BESTUURSORGANEN & DEPARTEMENTALE COMMISSIES

Studentleden in bestuurlijke organen en departementale commissies

De Faculteit Bètawetenschappen bestaat uit zes departementen (Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica & Informatiekunde, Wiskunde en Farmaceutische Wetenschappen), elk met een eigen departementsbestuur en Opleidings Advies Commissie (OAC). In het bestuur van de faculteit heeft een student zitting, elke OAC heeft meerdere studentleden. Neem contact op met je studievereniging als je een bijdrage wilt leveren aan het beleid binnen jouw departement.

Universiteitsraad

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het CvB kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Heb je vragen, klachten of ideeën over de universiteit? Heb je vragen over de universiteitsraad? Of wil je lid worden? Neem dan contact op met de U-raad:

 • Mail: studentenuraad@uu.nl
 • Telefoon: (030) 253 9086
 • Of kom langs op kamer 4.14 op Heidelberglaan 8.

Nuttige links

 • vergaderschema (veel vergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte welkom een kijkje te komen nemen. Check vooraf even bij de griffie (via telefoonnummers 8898, 4355 of 9148) of er geen wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie)
 • medezeggenschapsteamsite (inloggen met je @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en je Solis-wachtwoord)
 • reglementen

Verkiezingen 2018

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2018 zijn er weer verkiezingen voor de studentzetels (14 tot en met 16 mei). Lijkt het je leuk om mee te praten over de universiteit? Heb je een visie op onderwijs, onderzoek of het studentenleven op de universiteit of faculteit? Dan is de universiteitsraad en/of faculteitsraad iets voor jou. Stel je verkiesbaar voor één van de medezeggenschapsraden. Jouw stem telt! 

Hoe stel je je verkiesbaar?

Je kunt je tot en met 5 april 2018 op twee manieren verkiesbaar stellen:

 • Je kunt je bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Daarvoor neem je contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij.
 • Ook kun je een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen. 

Handige documenten

Planning

Bij de verkiezingen van 2018 hanteert het Centraal Stembureau de volgende planning:

Datum Actie
1 maart tot en met 5 april Kiesregisters ter inzage
1 maart tot en met 5 april Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen
16 april Bekendmaken kandidatenlijsten
14 tot en met 16 mei (23:59) Stemmen via www.uu.nl/stem
18 mei  Bekendmaken van uitslag van stemming

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.