In het eerste jaar van de master start je met kerncursussen waarin de taakgebieden van het beroep van apotheker centraal staan. Ook wordt er gestart met professionele en persoonlijke ontwikkeling (PPO), wat onder andere het tutoraat en je portfolio betreft. Verder maak je in het eerste jaar kennis met de klinische beroepspraktijk in een reële en gecontroleerde setting in de cursus ‘Farmacie in de praktijk’ (met als onderdeel de apotheekgame). Het jaar wordt afgesloten met het vak ‘Polyfarmacie’, waar het cursorisch onderwijs wordt gecombineerd met een coschap in de openbare apotheek.

Opbouw jaar 1
FA-MA101
FA-MA102
FA-MA103
FA-MA104
FA-MA105

Medicatiebeleid (7,5 EC)

FA-MA106
FA-MA10719

Polyfarmacie (14,5 EC)

Toelichting op de verschillende cursussen:

Deze cursus loopt gedurende het hele eerste jaar op de achtergrond door. Je reflecteert op je eigen ontwikkeling aan de hand van feedback van derden. Je legt leerdoelen vast in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), dat deel uitmaakt van je portfolio. Je tutor speelt een rol bij het coachen en begeleiden van je academische en professionele ontwikkeling.

Gedurende deze cursus leer je over complexe cardiovasculaire en neurologische aandoeningen, waarbij een vasculaire component de samenhang creëert. Daarnaast leer je het medicamenteuze beleid van de aandoeningen te onderbouwen.

Ook maken de basale baliegesprekken (eerste uitgifte, tweede uitgifte, zelfzorg) deel uit van deze cursus. 

In deze cursus ga je in op een aantal complexere psychiatrische aandoeningen, zoals bipolaire stoornis, angststoornissen en therapieresistente depressie. Er wordt uitgebreid gekeken naar medicatiebewaking en -begeleiding door het betrekken van individuele patiëntkenmerken.

Daarnaast leer je bij mondelinge communicatie over therapietrouw en leer je het schriftelijk informeren van patiënten. 

Bij Individuele productzorg leer je een farmaceutisch alternatief te ontwerpen uit grondstoffen of door het aanpassen van een handelspreparaat. Je leert bepalen of een farmacotherapeutisch ontwerp rationeel, werkzaam en veilig is en dat daarnaast resulteert in het gewenste farmacotherapeutische effect. Het ontwerpen van apotheekbereidingen, zowel steriel als niet-steriel, staat centraal.

Patiënten met enkelvoudige of meerdere ‘eenvoudige’ aandoeningen staan centraal in deze cursus en met de tot nu toe opgedane kennis wordt een optimale behandeling voor de patiënt gemaakt. Hierbij spelen medicatiebewaking, -begeleiding en productzorg een belangrijke rol. Ook wordt de basis gelegd voor kwaliteitszorg.

In deze cursus zal je de apotheekgame gaan doen. Hierbij krijg je in teamverband de opdracht in de setting van een ‘apotheek’ rationele, farmacotherapeutisch effectieve, doelmatige, en veilige geneesmiddelen af te leveren.

Tot slot zal je verder oefenen met de mondelinge en schriftelijke communicatie.

In deze cursus staat medicatiebeleid centraal. Je leert de kwaliteit en objectiviteit van onderzoek te beoordelen en kan op basis van dit onderzoek farmacotherapeutische keuzes maken op populatieniveau. Daarnaast krijgt je inzicht in de diverse ethische aspecten van klinisch onderzoek en de rol van de ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog hierin. Ook zal je leren communiceren met andere zorgverleners (o.a. farmacotherapeutisch overleg).

Geneesmiddelontwerp gaat over de processen die nodig leiden tot een veilig en werkzaam geneesmiddel. In deze cursus leer je dat het ontwerp haalbaar moet zijn en dat er moet worden voldaan aan farmaceutisch technologische processen en formuleringstechnische criteria. Daarnaast verdiep je je in wat de invloed is op bioavailability en bio-equivalentie van verschillende geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof.

In deze cursus koppel je het cursorische onderwijs aan de praktijksituatie (een coschap in de openbare apotheek). Er staat een polyfarmaciepatiënt centraal met cardiovasculaire, neurologische en psychiatrische aandoeningen. Ook komen aandoeningen aan bod op het gebied van het ademhalingssysteem, het spijsverteringssysteem, het immuunsysteem en de endocrinologie. Je leert een farmaceutisch behandelplan (FBP) op te stellen, wat wordt besproken met de arts en coschapbegeleider. De nadruk van deze cursus ligt op het verder verdiepen en toepassen van de opgedane kennis in de master Farmacie.

Kijk voor meer informatie over de coschappen bij Coschappen in de apotheek.