Overal binnen de UU denken studenten en medewerkers mee over onderwijszaken. Wil jij dat ook? Word dan lid van een van onze medezeggenschapsorganen. Je doet op deze manier ervaring op met het meedenken over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Ook voor later op je cv kan het ontzettend nuttig zijn als je bestuurs- of commissie-ervaring hebt. 

Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen:

 • Opleidingscommissie (OC)
  In de opleidingscommissie houd je je bezig met de kwaliteit van het onderwijs.
 • Faculteitsraad
  De faculteitsraad overlegt met het faculteitsbestuur over het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. 
 • De Board van onderwijsdirecteuren
  De Board van Onderwijsdirecteuren overlegt over onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. 
 • De Universiteitsraad 
  In de U-raad overleg je met het college van bestuur van de UU over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. 

Regelingen omtrent Bestuursbeurzen voor Bètawetenschappen

MEER INFORMATIE

De School of Pharmacy heeft een kwaliteitszorgplan waarin beschreven staat op welke manier het onderwijs wordt geëvalueerd en hoe de resultaten hiervan worden gebruikt bij de verbetering van het onderwijs. Hierbij spelen cursusevaluaties, interviews met blokvoorzitters- en coördinatoren en vertegenwoordiging van studenten een belangrijke rol. De opleidingsdirecteur van de School of Pharmacy draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg. De opleidingsdirecteur wordt voor de evaluatie ondersteund door de secretaris van de School en een beleidsmedewerker van de afdeling Onderwijs- en Studentenzaken. 
Studenten en medewerkers van het departement kunnen de studentevaluaties inzien via Caracal. De evaluaties door studenten en met de blokleiding worden besproken in het onderwijsmanagementteam. Het verslag wordt ter kennisnamen toegezonden aan de Board of Studies. De opleidingscommissie heeft een controlerende taak en ziet toe op de uitvoering van de kwaliteitszorg en op de bewaking van de samenhang tussen de blokken. Toetsing en toetsingsprocedures vallen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Aanspreekpunt: Jolanda van den Dries, secretaris School of Pharmacy. 

De externe toetsing vindt plaats door:
    a) onderwijsvisitatie door de VSNU
    b) bezoeken van de onderwijsinspectie
    c) media
    d) universitaire netwerken
    e) arbeidsmarktmonitor
    f) beroepsverenigingen (KNMP, NvZA, NIA)

Een van de belangrijkste commissies voor masterstudenten Farmacie is de opleidingscommissie (OC). De OC bestaat uit docentleden en masterstudentleden. De taken van de OC zijn vastgelegd in het reglement opleidingscommissie. De OC geeft advies over allerlei zaken omtrent het onderwijs binnen het departement. De OC heeft hierbij een evaluerende/controlerende taak. 

De OC van de master Farmacie vergadert tezamen met de opleidingsadviescommissie (OAC) van de bachelor Farmacie. De OAC bestaat uit docentleden en bachelorstudentleden. De OAC voorziet de OC-UGS van input. 

Taken zijn onder andere

 • adviseren over de Onderwijs- en Examenregeling;
 • adviseren over het opleidingsprogramma;
 • beoordelen van de uitvoering van het onderwijs, kwaliteitsbewaking van  de opleiding;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren aan het departementsbestuur, de departmentsraad en de afdelingsbesturen

Samenstelling OC 2020-2021

E-mail OC: opleidingscommissie.ScPh@uu.nl​

Samenstelling OAC 2020-2021

E-mail OAC: oac.pharm@uu.nl​

Op- en of aanmerkingen en klachten zijn belangrijk! Ze zijn een middel om problemen op te lossen. Maar ze zijn ook een signaal voor het onderwijsinstituut om de regelingen en afspraken nog eens goed te bekijken.

Heb je een klacht? Maar weet je niet bij wie je moet zijn? Of hoe je het aan moet pakken? Het studiepunt  (Minnaertgebouw, 1e verdieping) helpt je op weg.
Ook kun je terecht bij de U.P. (klachten@upsv.nl).

Het departement Farmaceutische Wetenschappen heeft een klachtencoördinator, dr. H. (Herre) Talsma.

Het verschil tussen een klacht, een bezwaar en een beroep wordt uitgelegd op de UU-pagina Klachten, bezwaar en beroep.

Binnen het Departement Farmaceutische Wetenschappen (DFW) is een studentenbestuurslid actief. Dit jaar wordt de functie vervuld door: Nikki Kerssemakers

Je kunt bij haar terecht voor vragen, klachten of complimenten over het onderwijs. Spreek haar gerust aan in de wandelgangen, ontmoet haar bij een activiteit van U.P. of stuur een e-mail naar science.sl.pharm@uu.nl. Daarnaast kun je haar bereiken en op de hoogte blijven via Facebook "Studentbestuurslid Farmaceutische Wetenschappen UU” of via Instagram.

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

 • Agenda's, nota's, verslagen en bijbehorende stukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord)  
 • Vragen over de raadsstukken? Lees de reglementen of neem contact op met één van de secretarissen van de universiteitsraad Anne-Marie Partridge of Trudelien van't Hof

Verkiezingen

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Lees meer over de verkiezingen en hoe je je kandidaat stelt.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.