Regelgeving van de opleiding

In elke cursus zitten verschillende toetsonderdelen. Welke dat zijn, vind je in de Universitaire Onderwijscatalogus en/of de studiewijzer op Blackboard. Je moet aan alle onderdelen deelnemen om de cursus te kunnen afsluiten en een eindcijfer te krijgen. Het kan zijn dat je voor sommige toetsen een minimumcijfer moet halen.

Zie ook artikel 5.1 in de OER.

Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tm 10. Je hebt een cursus voldoende afgelegd met het eindcijfer 6 of hoger. Met een 5 of lager heb je een onvoldoende. Dat eindcijfer wordt afgerond op 1 decimaal. 

Zie ook artikel 5.4 in de OER.

 • ND (Niet Deelgenomen): je staat ingeschreven voor een vak en hebt aan geen enkel toetsonderdeel deelgenomen.
 • NVD (Niet Voldaan): je hebt aan te weinig toetsonderdelen deelgenomen om in aanmerking te komen voor een herkansing.
 • AANV (AANVullende toets): je mag een herkansing doen. Je hebt aan te weinig toetsonderdelen deelgenomen om het vak te halen of je hebt nog niet voldaan aan de eisen voor alle toetsonderdelen, maar je hebt nog wel recht op een herkansing.
 • V (Voldoende): je hebt het vak gehaald.
 • ONV (ONVoldoende): je hebt het vak niet gehaald.
 • VR (VRijstelling): er is een vrijstelling verleend door de examencommissie.
 • FR (FRaude): indien fraude en/of plagiaat is geconstateerd door de examencommissie, kan er een FR als resultaat worden toegekend.

Zie ook artikel 5.4 in de OER.

Als je een onvoldoende eindcijfer voor een cursus hebt gehaald, mag je één keer een aanvullende toets doen om daarmee alsnog op een voldoende te komen. Een onvoldoende eindcijfer mag dan niet lager zijn dan 4,00 (voor afronding) en je moet aan alle inspanningsverplichtingen hebben voldaan. 

Mis je door aantoonbare overmacht een (deel)toets, dan mag je één keer een vervangende toets doen. Je moet dan wel voldaan hebben aan de regels zoals die staan genoemd onder ‘Ziekmelding’. 

Als je na het afleggen van de herkansingstoets nog geen voldoende eindcijfer (5.5 en hoger) hebt gehaald, vervallen alle deelcijfers in principe, ook de eventueel behaalde voldoende deelcijfers. Een verplichte cursus moet je dan het jaar daarop overdoen. Je kunt je onvoldoende dus niet wegwerken door in het volgende studiejaar alleen deel te nemen aan de toets.

Zie ook artikel 5.5 uit de OER.

In het algemeen geldt voor cursussen: je bent er en je doet mee. De exacte verplichtingen van een cursus vind je in de studiewijzer (op Blackboard). In geval van overmacht, bijvoorbeeld als je ziek bent, vervalt de aanwezigheidsplicht (zie: ‘Ziekmelding’). Voor bijvoorbeeld het houden van een presentatie of het inleveren van een paper kun je in geval van overmacht alleen uitstel krijgen.

Zijn verplichtingen lastig omdat je bijvoorbeeld chronisch ziek bent, een handicap hebt of een topsportstatus, dan moet je langs de studieadviseur om te kijken of je een speciale voorziening kunt krijgen.

Wanneer je te weinig aanwezig bent of te weinig inbreng hebt, kan de cursuscoördinator je uitsluiten van verdere deelname. 

Zie verder ook artikel 4.5 uit de OER.

Het kan gebeuren dat je door ziekte of een andere vorm van overmacht een tentamen, college of werkgroep niet kunt bijwonen. Of dat je daardoor bijvoorbeeld een paper niet op tijd kunt inleveren. 

 • als je een verplicht onderdeel mist door overmacht, moet je dit melden bij de cursuscoordinator
 • als je een toets mist door overmacht, moet je dit melden bij het Studiepunt en bij de cursuscoordinator
 • als je langere tijd afwezig bent, meldt je dit ook bij je studieadviseur

Gevolgen

 • als je verplichte onderdelen hebt gemist, voldoe je mogelijk niet meer aan de aanwezigheids- of inspanningsverplichting (zie ook artikel 4.4 in de OER).
 • wanneer je door ziekte een toets niet hebt kunnen afleggen of voltooien, en je hebt het zo spoedig als mogelijk gemeld bij het Studiepunt, heb je het recht om een vervangende toets te doen (zie ook artikel 5.5 uit de OER). 
 • als je langere tijd niet kunt studeren, kan het soms raadzaam zijn om tijdelijk te stoppen met je studie. Overleg altijd met je studieadviseur.

Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een cursus die niet met goed gevolg is afgelegd, vervallen na afloop van de cursus. Uitzondering hierop zijn de opdrachten en deeltoetsen van de cursus fa-ba100, fa-ba200 en fa-ba300 (OER, bijlage, artikel 5.10).

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De OER beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. De UGS hanteert een OER met eigen hoofdtekst.

Onderwijs- en Examenregelingen UGS 2020-2021:
Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen 2020-2021 (OER) met bijlage (Engelse versie binnenkort beschikbaar).

Onderwijs- en Examenregelingen UGS van voorgaande jaren:

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen.

De examencommissie van de Undergraduate School van de faculteit Bètawetenschappen bestaat uit een centrale examencommissie en zes uitvoerende kamers. Deze kamers voeren voor de betreffende opleidingen het examenbeleid uit binnen de kaders die worden gesteld door de centrale examencommissie. De voorzitters van de kamers vormen de centrale examencommissie van de School. De centrale examencommissie functioneert als een kaderstellend en als een controlerend orgaan. Zij bepaalt het examenbeleid en stelt de kaders vast in de vorm van regelingen en procedures. De leden van de examencommissie zijn deskundig op het terrein van de opleiding(en) en zijn stafleden die betrokken zijn bij het verzorgen van het onderwijs.

Leden van de centrale examencommissie UGS

Prof. dr. H.C. (Hans) Gerritsen (Voorzitter Examencommissie UGS)
Dr. A.H. (Anneke) van Houwelingen (Lid, voorzitter kamer Farmacie)
Prof. dr. mr. H. (Henry) Prakken (Lid, voorzitter kamer Informatica en Informatiekunde)
Dr. C.H. (Carleen) Tijm-Reijmer (Lid, voorzitter kamer Natuur- en Sterrenkunde)
Prof. dr. C.R. (Celia) Berkers (Lid, voorzitter kamer Scheikunde)
Dr. S.A. (Steven) Wepster (Lid, voorzitter kamer Wiskunde en Wiskunde & Toepassingen)
Dr. J.A. (Jan Andries) Post (Lid, voorzitter kamer Biologie)
Prof. dr. K.A.H. (Ton) van Leeuwen (Extern lid)
F. (Frederique) Pruijn MSc (Ambtelijk secretaris)

Taken en bevoegdheden van de Examencommissie

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn ontleend aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De examencommissie stelt zelf regels vast over de nadere uitvoering van deze taken en bevoegdheden. Deze regels zijn beschreven in het Reglement Examencommissie Undergraduate School, ook beschikbaar in het Engels.

Taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn onder andere:

 • Toezien houden op correcte naleving van het Onderwijs- en Examenreglement (OER);
 • Borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
 • Bewaken van de kwaliteit van de opleidingen;
 • Aanwijzen van examinatoren;
 • Goedkeuren van het examenprogramma van een student;
 • Toekennen van vrijstellingen;
 • Goedkeuren van onderwijsonderdelen zoals keuzeonderwijs, aanpassingen van het programma, volgen van onderwijs buiten de UU of extra ECs;
 • Toekennen van extra herkansingen;
 • Vaststellen van examenuitslagen van individuele studenten;
 • Toekennen van het judicium Cum Laude
 • Afgeven van getuigschriften.

Contactinformatie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is  de kamer van jouw opleiding:

De kamer Farmacie is onderdeel van de Examencommissie UGS.

Samenstelling:

 • Dr. A.H. (Anneke) van Houwelingen, voorzitter
 • Dr. C.F. (Rene) van Nostrum
 • Dr. Ir. D.T.S. (Dirk) Rijkers
 • Dr. R.W. (Rolf) Sparidans, vicevoorzitter
 • Drs. M.J.A. (Manon) Thijssen, ambtelijk secretaris

De kamer Farmacie (B) beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen voor het studieprogramma van studenten. Je kunt je verzoek richten aan de ambtelijk secretaris van de kamer Farmacie (B): science.examencommissie.FARB@uu.nl

Preadvies en Bindend Studieadvies

Preadvies

In het jaar van je eerste inschrijving bij de opleiding, ontvang je uiterlijk eind januari een preadvies. Het preadvies geeft een indicatie over je studievoortgang. Het advies kan luiden “positief”, “waarschuwing” of “negatief”. Bij een negatief advies wordt geadviseerd om te stoppen met de studie. Dit advies is niet bindend.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van je eerste bachelorjaar ontvang je bij je opleiding, een bindend studieadvies (BSA). Dit geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de opleidingsdirecteur, op grond van het aantal studiepunten dat je in dat studiejaar hebt gehaald. Zie artikel 7.4 van de OER 2019-2020.

In verband met het coronaviorus geldt in 2019-2020 de volgende aangepaste regeling

Het volgende onderscheid wordt gemaakt:

1. Positief BSA:
45 EC of meer aan het eind van het studiejaar.

2. Negatief BSA:
7,5 EC of minder in het eerste semester (inclusief de herkansingen van semester 1) en minder dan 45 EC aan het eind van het studiejaar. Je hebt de mogelijkheid om bijzondere persoonlijke omstandigheden (anders dan de Corona crisis) mee te laten wegen bij het uitbrengen van het BSA. Zie hieronder bij  “Bijzondere omstandigheden”.

3. Aangehouden BSA:
15 EC of meer in het eerste semester (inclusief de herkansingen van semester 1), maar minder dan 45 EC aan het eind van het studiejaar 2019-2020. Je krijgt alsnog een positief studieadvies als je aan het eind van het volgende studiejaar 2020-2021 tenminste 60 EC hebt gehaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken. Zie de bijlage van de OER 2020-2021 voor een opsomming van jouw eerstejaarsvakken.

Let op: EC’s van verworven vrijstellingen tellen niet mee voor het BSA.

Bijzondere omstandigheden

Ik heb 7,5 EC of minder gehaald aan het einde van het eerste semester in 2019-2020 en heb bijzondere omstandigheden.

Dat kan wanneer je in het eerste (en tweede) semester van 2019-2020 door bijzondere omstandigheden (bv ziekte, zwangerschap, handicap en chronische ziekte etc) niet in staat was om meer dan 7,5 studiepunten te halen. Je valt dan onder de oude regel zoals deze beschreven staat in de OER 2019-2020, artikel 7.4.9 en 7.4.10. Maak zo snel mogelijk een afspraak met je studieadviseur als je dat nog niet gedaan hebt.

Ik heb eerder al een aangehouden BSA ontvangen

Er is geen generieke maatregel vastgesteld voor de studenten die in 2019-2020 een aangehouden advies hebben en in dat jaar dus 45 nieuwe studiepunten moeten halen. Dat betekent dat er maatwerk geleverd zal moeten worden voor deze groep. De groep die wel 45 studiepunten haalt in 2019-2020, krijgt sowieso een positief advies. Van degenen die geen 45 studiepunten halen, zal bezien moeten worden of het niet behalen van de 45 studiepunten veroorzaakt is door bijzondere omstandigheden. Daarbij zijn drie opties als uitkomst denkbaar:

1. Er speelden in het eerste semester geen bijzondere omstandigheden en de student heeft toen een zodanig laag aantal studiepunten gehaald, dat het behalen van 45 studiepunten sowieso onmogelijk is. In dat geval krijgt de student een negatief studieadvies.

2. De student kan aantonen dat het niet behalen van de 45 studiepunten wel te maken heeft met bijzondere omstandigheden en/of de Corona-maatregelen; aan de hand van de studieresultaten in jaar 1 en 2 kan echter wel de conclusie getrokken worden dat de student ‘geschikt is voor de studie’ (conform het wettelijk doel van het BSA: het selecteren van de geschikte studenten): de student krijgt een positief studieadvies.

3. Optie 1 en 2 spelen niet: in dat geval kan wederom een aangehouden advies gegeven worden.

Procedure aangehouden BSA
Als je eind juli een negatief Bindend Studieadvies hebt en er is sprake van een aantoonbare overmachtssituatie, die je zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur hebt gemeld, kun je in augustus bezwaar maken tegen het negatieve BSA besluit. De BSA-commissie van jouw opleiding neemt de overmachtssituatie dan mee bij het uitbrengen van een definitief BSA. Je kunt tot uiterlijk 7 augustus 2020 via science.pharm.ba@uu.nl aangeven dat er sprake is geweest van overmacht. Je dient dan een korte samenvatting van je situatie, inclusief schriftelijk bewijsmateriaal, mee te sturen. Je zult vervolgens omstreeks 11 augustus 2020 worden uitgenodigd voor een hoorzitting met de BSA-commissie, welke plaatsvindt op 17 of 18 augustus 2020. Het definitieve BSA wordt omstreeks 26 augustus 2020 aan je bekend gemaakt per e-mail.

 

Regelgeving van de universiteit

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

 • een tabel voor bachelorcursussen en
 • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

19,46%

6,5

17,83%

7,0

20,66%

7,5

18,46%

8,0

13,34%

8,5

6,59%

9,0

2,69%

9,5

0,75%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,98%

6,5

10,56%

7,0

18,55%

7,5

22,28%

8,0

22,08%

8,5

11,45%

9,0

4,78%

9,5

0,98%

10,0

0,34%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Bij alle studenten die na september 2007 met hun bachelor of master zijn begonnen en die voor 1 september 2017 afstuderen, stond het afsluitende (final) GPA verplicht op het International Diploma Supplement bij je diploma. Het GPA werd bepaald door het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten. Het GPA werd uitgedrukt in gradepoints met 2 decimalen op een glijdende schaal volgens deze tabel

Berekening GPA

Het GPA van bachelorsstudenten werd iets anders berekend dan het GPA van masterstudenten. Bij een bachelor werden de resultaten uit het eerste jaar niet meegerekend.

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.