Let op: voor deze minor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zie voor meer informatie 'Toelating en aanmelden'.

De educatieve minor bèta is bedoeld voor studenten van de bacheloropleidingen:
 

 • Biologie (schoolvak Biologie);
 • Biomedische wetenschappen (schoolvak Biologie);
 • Informatica (schoolvak Informatica);
 • Informatiekunde (schoolvak Informatica);
 • Natuur- en Sterrenkunde (schoolvak Natuurkunde);
 • Farmacie (schoolvak Scheikunde);
 • Scheikunde (schoolvak Scheikunde);
 • Wiskunde (en toepassingen) (schoolvak Wiskunde).

De educatieve minor wordt voor deze opleidingen gezamenlijk georganiseerd. In een afwisselend en uitdagend programma leer je hoe ‘jouw schoolvak’ in elkaar zit, hoe je een interessante les of cursus kunt samenstellen en hoe je je leerlingen goed aan het werk kunt zetten. Je besteedt veel aandacht aan presenteren en spreken voor een groep. Je ontwikkelt je competenties op het gebied van leerpsychologie, pedagogiek en communicatie, maar ook vaardigheden als samenwerken en organiseren komen ruimschoots aan bod.

Tijdens de educatieve minor is er ruime aandacht voor de praktijk, zo loop je stage in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo, indien mogelijk op een school in de regio Utrecht.

Wanneer je tijdens je bacheloropleiding de educatieve minor afrondt, krijg je bij je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid. Je mag dan lesgeven aan de onderbouw havo/vwo en vmbo-t in een van de schoolvakken Biologie, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde.

De educatieve minor bereidt je dus voor op het onderwijs, maar ook op allerlei andere vormen van informatieoverdracht en educatie. Denk bijvoorbeeld aan het geven van trainingen en workshops.

Ook is de minor een goede voorbereiding op een van onze educatieve masterprogramma’s, die je opleiden tot eerstegraads docent. Op grond van de behaalde educatieve minor krijg je vrijstelling voor de cursussen Professional in de Praktijk 1a en 1b, Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1 (in totaal 30EC).

Vermelding op diploma en certificaat

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS ingeschreven hebt gestaan voor de minor wordt de minor zichtbaar op je studievoortgangsoverzicht. De educatieve minor wordt vermeld op je bachelordiploma en je ontvangt een certificaat van de GST. Daarna mag je lesgeven aan de onderbouw havo/vwo en vmbo-t in een van de schoolvakken Biologie, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde.

De educatieve minor bestaat uit drie cursussen van in totaal 30 EC waarin theorie met een (onderwijs)praktijk(stage) wordt geïntegreerd. 

Deze minor gaat zowel in september als in februari van start. Daarnaast kun je er voor kiezen om de cursussen in deeltijd te volgen als lintmodule (uitgesmeerd over een jaar, naast ‘eigen’ bachelorcursussen) of juist in voltijd.

De colleges worden op maandag geroosterd. Met je stageschool maak je t.z.t. afspraken over de dagen/dagdelen waarop je stage zult lopen. Zie onderstaande schema’s ter verduidelijking van het programma.

Schema's

Voltijd studieprogramma (start september of februari):

Blok 1 - Blok 2
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Pedagogiek 1 (5 EC)
Professional in Praktijk 1A en 1B (20 EC)

Deeltijd studieprogramma (start september of februari):

Semester 1 (Blok 1 en 2) Semester 2 (Blok 3 en 4)
Pedagogiek 1 (5 EC) Vakdidactiek 1 (5 EC)
Professional in Praktijk 1A (10 EC) Professional in Praktijk 1B (10 EC)
‘Eigen’ Bachelorcursussen (15 EC) ‘Eigen’ Bachelorcursussen (15 EC)

Vakdidactiek 1

In Vakdidactiek 1 ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid (les of korte lessenreeks). Onderwerpen die aan bod komen zijn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.

Pedagogiek 1

De kern van de pedagogische invalshoek op het functioneren van de docent vormt zijn of haar taak leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te brengen. De docent heeft in zijn pedagogische rol rekening te houden met de verschillende contexten die van invloed zijn op functioneren, groei en ontwikkeling van zijn of haar leerlingen. Dit zijn de docent, de klas, de leerlingen, de school en de samenleving. In de cursus Pedagogiek 1 ligt de focus op de docent, de klas en de leerling en dan met name op het creëren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor individuele ontwikkeling.

Professional in de Praktijk 1

In de cursus Professional in Praktijk 1A/1B doe je ervaring op in de schoolpraktijk en zal je op de universiteit ervaringen uitwisselen en bepalen op welke manier je jezelf kan en moet ontwikkelen als docent. Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de praktijkschool (stage of baan).

Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider, dit is meestal een docent van hetzelfde schoolvak. Verder ontvang je minimaal één keer een lesbezoek door je docent van de cursus Professional in Praktijk. Ook zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten in Utrecht op maandag, in een vaste basisgroep, waarin studenten werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdossier.

Toelatingseisen

Je kunt de minor volgen binnen de UU-bacheloropleidingen Biologie, Biomedische wetenschappen, Informatica, Informatiekunde, Natuur- en Sterrenkunde, Scheikunde, Farmacie, Wiskunde (en toepassingen).

Toelatingsvoorwaarde is dat je ten minste 60 EC van je bachelor hebt behaald.

Selectie

Voor de educatieve minors is een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar. Dit betekent dat je, als je op basis van je vooropleiding in aanmerking komt voor toelating, doorgaat in de plaatsingsprocedure. Er wordt bij de plaatsing gestreefd naar spreiding over de vakken en beschikbaarheid van stageplaatsen.

Als je nog niet zeker weet of lesgeven en het beroep van leraar bij je past kun je de cursus Oriëntatie op de Onderwijspraktijk (BETA-B2OOP, blok 2 of 3) volgen. Deze cursus bevat een kleine stage aan de hand waarvan je enige ervaring en kennis opdoet over het leraarschap.

Wanneer aanmelden?

Omdat er voor toelating tot deze minor een plaatsingsprocedure is, dien je je tijdig in te schrijven. In onderstaand schema kun je de aanmelddeadlines vinden.

Septemberstart 2019: Maandag 03-06-2019 t/m vrijdag 07-06-2019
Februaristart 2020: Maandag 28-10-2019 t/m vrijdag 01-11-2019

Aanmeldprocedure

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor aanmelden via Osiris Online Application. Je dient bij je aanmelding een aantal vragen te beantwoorden en documenten te uploaden:
 

 • Motivatiebrief (zie format)
 • Curriculum vitae
 • Een recent studievoortgangsoverzicht/cijferlijst

Plaatsingsprocedure

Als je op basis van je bacheloropleiding toelaatbaar bent tot de minor, dan volgt er een plaatsingsprocedure. Er zijn ongeveer vijfentwintig plaatsen voor de educatieve minor bèta (voor alle bèta-schoolvakken gezamenlijk). De plaatsingscommissie beslist op basis van:
 

 • motivatie
 • studievoortgang
 • verdeling over deelnemende opleidingen
 • relevante ervaring
 • beschikbare stageplaatsen

Het tijdstip van aanmelding heeft geen invloed op de plaatsing. Uiterlijk drie weken na de aanmelddeadline krijg je bericht of en waar je geplaatst bent.

Let op: in het geval er tijdens de selectieprocedure al grote tekorten zijn aan stageplekken voor het schoolvak scheikunde, kan het zijn dat minorstudenten onder voorbehoud van een stageplaats worden toegelaten. Houd dan een alternatief studieplan achter de hand. Het stagebureau van de GST informeert je uiterlijk twee weken voor aanvang van de educatieve minor of er een stageplek is gevonden en je kunt starten. Het is niet mogelijk zelf een stageplek te regelen.

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het master- en minoronderwijs. Zij adviseert over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de OER en cursusevaluaties. Alle cursussen van de GST worden door een groep docenten en studenten geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle deelnemers worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus.

In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de een- en tweejarige alfa-/beta/gamma-masters en de educatieve minor).

Opmerkingen over het onderwijs kun je aan de studentengeleding van de Opleidingscommissie sturen per e-mail: studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben, zijn:  
 

 • Erwin Mantingh (alfa, voorzitter)
 • Janneke Corvers (alfa)
 • Liesbeth de Bakker (bèta)
 • Marjolein Vollebregt (bèta)
 • Bjorn Wansink (gamma)
 • Tim Favier (gamma)
 • Niels Nannes (gamma)

De studentleden voor het collegejaar 2019-2020 zijn:
 

 • Lise Berghuis (alfa)
 • Raisa van der Knaap (gamma)
 • Heleen Lingers (alfa)
 • Maril de Man (gamma)
 • Olivier Sitvast (alfa)​
 • Vacature (bèta)
 • Vacature (bèta)

Marijn Smeets (Onderwijsmanager lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.

Onderwijsreglement

Lees ook het Onderwijsreglement (pdf) van deze minor.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Onderwijsondersteuning van de Graduate School of Teaching door te mailen naar gst@uu.nl.